The Memory Makers is onderdeel van WWW-producties.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.

OFFERTE

WWW-producties stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project-gerelateerde zaken. WWW-producties bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Bij elke offerte zijn 1-3 correctierondes van de trouwfilm in de montage inbegrepen.

CLIËNTEN

De cliënten zijn de bruid en bruidegom, onafhankelijk van de persoon die voor de diensten betaalt.

REISKOSTEN

Alle reiskosten binnen een straal van 35 km rondom Zevenaar zijn inbegrepen bij de pakketprijzen en trouwfilm. Daarna rekent WWW-producties €0,25 per kilometer.

AUTEURSRECHT

Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van WWW-producties. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt WWW-producties de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.

Op alle producties rust het auteursrecht. Een productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, WWW-producties. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met WWW-producties. WWW-producties is niet verantwoordelijk voor het afkopen van het eventuele auteursrecht van bijvoorbeeld (stock-)muziek. De klant is zelf geheel verantwoordelijk voor de juiste afdracht van royalties aan organisaties als Buma / Stemra.

ONTVANGST EINDPRODUCT

De eerste versie van het eindproduct zal normaal gesproken binnen een week (laagseizoen) tot vier weken (hoogseizoen) naar de cliënt verzonden worden. De te ontvangen ruwe beelden zijn enkel bedoel voor privégebruik.

DRONE

Er zijn een aantal redenen, waarom het vliegen met drone niet door kan gaan (ondanks dat het wel in jullie gekozen pakket zit). Er mag namelijk volgens de wet niet met een drone gevlogen worden:
– Boven bebouwing
– Boven mensenmenigten
– Boven wegen waar auto’s mogen rijden, met uitzondering van 30 km zones binnen de bebouwde kom en 60 km gebieden buiten de bebouwde kom
– Boven spoorlijnen
– Binnen een straal van 3 km van civiele- en militaire luchthavens
– Hoger dan 50 meter boven de grond of een object vliegen
– Als het donker is
Ook kan er met regen, harde wind en sneeuw niet worden gevlogen en mag er op sommige locaties niet worden gevlogen. Op het volgende kaartje kun je zien op welke locaties niet mag worden gevlogen.

Als jullie de drone-optie in jullie pakket hebben (of hebben bijbesteld bij jullie pakket) dan zullen wij van tevoren kijken of er op jullie locatie of op één van locaties mag worden gevlogen met een drone. Dit is overigens geen 100% zekerheid, omdat in verband met evenementen ook pas vlak voor jullie bruiloft duidelijk kan worden dat er op sommige locaties niet mag worden gevlogen. Mocht het op jullie bruiloft niet mogelijk zijn om met een drone te vliegen (door het weer of locatie) én heb je de drone-optie apart toegevoegd aan je pakket? Dan hoeven de complete drone kosten (€149) niet te worden betaald. Mocht het vliegen met een drone wel standaard in je pakket zitten (bij pakket ‘Getrouwd’ en ‘Legendary’), dan gaat er geen bedrag van het factuurtotaal af en blijft het offertebedrag staan.

BETALINGSCONDITIES

Een project kan worden toegezegd middels het tekenen van het contract.

WWW-producties vraagt voor aanvang van een project altijd en zonder uitzondering een aanbetaling van 25%. Deze aanbetaling dient voorafgaand aan de eerste werkzaamheden betaald te zijn. Pas wanneer de aanbetaling voldaan is, is de afspraak definitief. Afzien van de opdracht kan tot 30 dagen (1 maand) voorafgaand.

Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek aan specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien WWW-producties echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Indien de opdrachtgever na de betaling van het voorschot besluit af te zien van de opdracht (herroeping), is dat indien de herroeping minimaal 30 dagen (1 maand) voorafgaande aan de opdracht plaats vindt, kosteloos. Als de afzegging minder dan 30 dagen van tevoren plaats vindt, behoudt WWW-producties het recht de aanbetaling te houden als schadeloosstelling.

AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde zijn wij nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Tenzij er sprake is van opzet onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen) blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.

Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

VERHINDERING

In sommige gevallen, en zonder voorafgaande kennisgeving, kan het noodzakelijk zijn om de videograaf/videografen te vervangen door een andere videograaf (bijvoorbeeld door ziekte of soortgelijke gevallen). Wanneer de videograaf niet in staat is om deze overeenkomst tot uitvoering te brengen ten gevolge van brand of andere ongevallen, overmacht of andere oorzaken die buiten de controle van de partijen ligt of door ziekte, zal de videograaf de aanbetaling van die cliënten vergoeden, maar geen enkele andere vorm van verantwoordelijk dragen met betrekking tot de overeenkomst. Deze beperking van de aansprakelijkheid zal ook gelden in het geval dat de audiovisuele materialen, buiten de schuld van de videograaf om, tijdens het verwerken beschadigd raken of verloren raken door een fout in de camera, de materialen kwijt raken in de post, gestolen worden of op andere wijze beschadigd of kwijt raken. Wanneer de videograaf ten gevolge van een andere reden tekort schiet, zal de aansprakelijkheid beperkt blijven tot de waarde van de order van die cliënten.

Same Day Edit

Deze beperking van aansprakelijkheid zal ook gelden in het geval van het niet op bruiloft gereed krijgen van de zogenaamde ‘Same Day Edit’. In dit geval zal de videograaf geen kosten declareren voor het maken van de ‘Same Day Edit’. Mocht de videograaf de ‘Same Day Edit’ later dan afgesproken aanleveren (maar wel op de bruiloft), dan krijgt het bruidspaar een korting van 25% op het bedrag van de ‘Same Day Edit’.

OVERWERK

Een overeenkomst dekt de gespecificeerde uren op een continue basis. De gedekte tijd begint wanneer de videograaf op de eerste locatie arriveert en eindigt wanneer hij de laatste locatie verlaat. Er kan aanvullende dekking worden aangevraagd tegen een uurtarief van €100 per uur. Er zal geen overwerk worden berekend zonder de voorafgaande (schriftelijke of mondelijke) toestemming van de cliënten.

NEDERLANDS RECHT

Alle door deze voorwaarden beheerste rechtsverhouding zijn uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen.